Klubben

Personvern

Personvernerklæring (GDPR) for Bjaavann Golfklubb - Kristiansand
Pr. april 2023

 
I forbindelse med ditt medlemskap i Bjaavann Golfklubb behandler vi en rekke person-opplysninger om deg. Dette gjelder også våre gjester, samarbeidspartnere og treningsdeltakere. 

Etter personopplysningslovens kapittel III, skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Derfor har vi laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av Bjaavann Golfklubb.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Bjaavann Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Bjaavann Golfklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du spørsmål så kan vi kontaktes her:

Bjaavann Golfklubb
Østre Ålefjærvei 195
4634 Kristiansand
Organisasjonsnummer: 985 855 153
Telefon: 915 69 155
E-post: post@bjaavanngk.no

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i Bjaavann Golfklubb.

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i Bjaavann Golfklubb, hvilket omfatter:

- Orientering om Bjaavann Golfklubbs aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsbrev.
- Administrasjon av adgang til spill på banen.
- Registrering av score.
- Registrering av handicap.
- Turneringsplanlegging og -avvikling.
- Administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov.
- Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent.
- Avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
- Bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer.
- Administrasjon av introduksjonskort.
- Registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no.
- Utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben.
- Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende.
- Opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter.
- Hvis du som frivillig er med i Bjaavann Golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bilde – ved samtykke bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor
det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg.

Behandling av personvernopplysninger for personer som ikke er medlem av Bjaavann Golfklubb

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse,
innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori,
kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap,
starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).

Deling av dine personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik
utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger
oss i å gi ut informasjonen.

Vi bruker noen ganger databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten
i alle ledd av behandlingen.

Vi kan sende personopplysninger til følgende mottakere:
- GolfBox
- Send regning
- Loopify
- Andre medlemmer i klubben
- Rådgivere som revisorer, advokater mm.
- Regnskapsfører
- Klubbens kontrollkomité
- Journalister som dekker turneringer
- Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
- Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av
golfens interesser og utvikling

Hvor får vi dine personopplysninger fra?

Personopplysninger som behandles av Bjaavann Golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge,
som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg
personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 2 år etter kalenderåret for din
utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f.eks. så er det behov for å lagre din
handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi
har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så
lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine
personopplysninger.

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside.

Bjaavann april 2023
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her